SlackBuilds Repository

14.2 > System > alacritty (0.2.3)

alacritty - A cross-platform, GPU-accelerated terminal emulator

This requires: xclip

Maintained by: Andrew Clemons
Keywords: alacritty,terminal,rust
ChangeLog: alacritty

Homepage:
https://github.com/jwilm/alacritty

Source Downloads:
advapi32-sys-0.2.0.crate (0a69ff70029371bf4d7fa89e2fe6c10b)
bitflags-0.7.0.crate (1dd9b755c91f0f7bb401e393a9ed69f2)
gdi32-sys-0.2.0.crate (91a909fb67277086a0a8c542a9a652b4)
glob-0.2.11.crate (f8ece52bd2dc2019f8ccc8401d259ecf)
kernel32-sys-0.2.2.crate (9d033cc2daa6924420a4a89e6705773f)
user32-sys-0.2.0.crate (62beadf2fc0c0f274785be31a21952cb)
winapi-build-0.1.1.crate (c900e7dbce808ff8ced375077b17a163)
winapi-0.2.8.crate (b44489eb4799c4fabac3fceb48de54f7)
ws2_32-sys-0.2.1.crate (38346bab0933c9eb1e36d22fe4220ba7)
void-1.0.2.crate (689203efc084fc0f1d1f74f5d354ae75)
miow-0.2.1.crate (a82e0b9efe7f6385071c9fd9b3bccfa3)
quote-0.3.15.crate (e4dce2134a2e4ae3bc240f8b09287d8f)
semver-parser-0.7.0.crate (8b4d8c7b6e3a060d365bc1ad650929fa)
bitflags-0.9.1.crate (8db34042da9ec719905b996a5b7182e1)
unreachable-1.0.0.crate (b390278bbea483da591b1bc026be5fa2)
unicode-bidi-0.3.4.crate (f403bbb812ce1a2d9270d9159cf9e8d3)
unicode-xid-0.1.0.crate (5aaf04f9a94a6450e3e4963ddd62b92d)
memchr-1.0.2.crate (b961d154bd164250ba7b651a1643db72)
redox_termios-0.1.1.crate (01cb5402c0fd99cebac702b76f2f2669)
termion-1.5.1.crate (de04800c89d374b8a843f91d26fa05ad)
android_glue-0.2.3.crate (196a2eb81627baf71f6677a3c669e6ac)
approx-0.1.1.crate (582c9467bc156df82e5f76249a54bc03)
block-0.1.6.crate (ea2d23ceb9f98853a7dffc6c02884464)
fsevent-sys-0.1.6.crate (f674063e8f2d60813bd3f036efa82118)
lazycell-0.4.0.crate (c540b8e438549909cabf8ff3ec00f7ea)
malloc_buf-0.0.6.crate (7c81e7a61ec172a229d6fdbc553e883d)
mio-more-0.1.0.crate (c9ada2901d4abce0d999f8422213a899)
objc-foundation-0.1.1.crate (aecd889de42c8168e1bc97a6f2720d8f)
osmesa-sys-0.1.2.crate (e1e7dd5a92eecf2d6a2430313d5b4de5)
owning_ref-0.3.3.crate (5d1a7bdbe77f74a2e2eefbb360dfcd55)
slab-0.3.0.crate (e20d7941c777a14a3620fe2a089c776f)
xdg-2.1.0.crate (6492ecb377ffc18c649cbca93e3b18c3)
fnv-1.0.6.crate (b0fd8ad50f5e64c71f0daf8af79ca952)
lazy_static-0.2.11.crate (527a21498a2024a22701808bfc3eba54)
log-0.3.9.crate (33f0dff2bb670d9307fea18d579b5494)
num_cpus-1.8.0.crate (b702f35cca52b56d1fb6e5bd4a048fbf)
foreign-types-shared-0.1.1.crate (667e86b8b8d96ab4e9605627ce7dcc9a)
foreign-types-0.3.2.crate (78c898fdaa3968e23904bf8538c4a271)
fsevent-0.2.17.crate (88fddf6adf1f767dba359fdc6e85cde7)
percent-encoding-1.0.1.crate (8a5fc6ba84f3ac8a7e43ecb99322866c)
xml-rs-0.7.0.crate (3330bd5ad46e2b2a7276a954cdc60a62)
fuchsia-zircon-sys-0.3.3.crate (54cfab480b7a5f7302eadf44129d3f4b)
fuchsia-zircon-0.3.3.crate (dd7c80c2d04d2e9ceba82826cf69764d)
memmap-0.6.2.crate (390733563cb6464678c4536423fd8ccf)
core-foundation-sys-0.5.1.crate (0ebe7dd9b0076b267d6e6f2089aa3d05)
core-foundation-0.5.1.crate (82f0ce1687868353f220c829638b3bed)
core-graphics-0.13.0.crate (71b89fdb9e155715cf7c5a104e969e32)
iovec-0.1.2.crate (e3c41d159635384c1fcacb375d490ec1)
linked-hash-map-0.5.1.crate (3267f0cf9c396b358749f0cdb5daa0c1)
winapi-i686-pc-windows-gnu-0.4.0.crate (db96b50050277bf05a3c68534bbb9586)
winapi-x86_64-pc-windows-gnu-0.4.0.crate (09de9d01e7331ff3da11f58be8bef0df)
strsim-0.7.0.crate (fbb6473579065c9fe4dc3d48c5d5d8a5)
core-text-9.2.0.crate (d045f9507638170b3666a42adc73ddbb)
gl_generator-0.9.0.crate (f68e2254c541d0da363bff9ac1bfc0d6)
num-traits-0.1.43.crate (4667779e8bc2c1c564a2f8ee1d431b35)
humantime-1.1.1.crate (0bb37c61bb7fffabbd71cd7b71c3100a)
ansi_term-0.11.0.crate (294a49d3c53865fa7ac5d0ce2f5d5735)
core-foundation-sys-0.2.3.crate (96fb525f8968620537854e15f9dd1df6)
core-foundation-0.2.3.crate (8902b787fa4fd19b8cbca0b2e1a7c259)
error-chain-0.11.0.crate (de27db5abafd137e664dc3436bea7939)
futures-cpupool-0.1.8.crate (c9a5f223bcdf318649575cc13c85e833)
language-tags-0.2.2.crate (70d98bc08018458ae5f7109b52aa1acc)
native-tls-0.1.5.crate (f5b770fd1e16e0270ec2a0e353ec1c2c)
openssl-0.9.24.crate (f26d84520f7692ce73cf89754f9f0e90)
relay-0.1.1.crate (84de896ba581818f8ef5172912291d2b)
scopeguard-0.3.3.crate (500e5bb7d9b5a8882e2e961012391a58)
security-framework-sys-0.1.16.crate (a4a2c4f47d87eba91bbf72adce603aab)
security-framework-0.1.16.crate (b400c5d9660e39eab5f284e3ad590fb8)
semver-0.9.0.crate (64111c20b69aa1532fb66b70c4660b55)
tokio-service-0.1.0.crate (d1c8fd39c1fbb3f6deef2326d4dc0301)
tokio-tls-0.1.4.crate (70317db8c6c714bfeb917fc553590182)
unicase-1.4.2.crate (f316454c1928e03f6459d7eac04d2168)
cgmath-0.16.1.crate (e8b46383d7709d5d41b4b7056bdb5479)
dlib-0.4.1.crate (1886bdaca29d3af3cc1178fe96dc3876)
downcast-rs-1.0.3.crate (81894ef30c7c23fa698f3c3adb9aef58)
either-1.5.0.crate (31c7688a06efcd06bc98fffd915a5272)
euclid-0.17.3.crate (7b3b48a7b08242510f79eec498ca5975)
khronos_api-2.2.0.crate (857477e3d9568691c7758ef41f8bdf71)
libloading-0.5.0.crate (5a7a2d021a5da877f3a6043f8cb59625)
quick-error-1.2.2.crate (4563373184ff931ec276dc1a659d52d2)
remove_dir_all-0.5.1.crate (09422dcb1cd6e3c30598296d2d3d4798)
time-0.1.40.crate (9775850c1cc8a4f209f2b6c03a6e700b)
unicode-normalization-0.1.7.crate (f9c3f9df08be27f5d7cc8c0a06a71d81)
unicode-width-0.1.5.crate (d7c493ca4f84a7d50b53646421a37487)
vec_map-0.8.1.crate (0eedbc32447f40b3045d6de3910b5415)
nix-0.11.0.crate (50a9b3ddba8c0723171ea61d78cb25c8)
redox_syscall-0.1.40.crate (7e94bf91e9faf1557da812a3444f23cc)
adler32-1.0.3.crate (94e5e4da83397101dcac50eba7f31787)
arrayvec-0.4.7.crate (f31fdfa8e7d7c1a6707ba071f7e83ada)
backtrace-0.3.9.crate (9589900bcef3f72593483ce5b717fe3c)
build_const-0.2.1.crate (39ef2c15a85f895d18ca6088a7a6d0bd)
clap-2.32.0.crate (cff9adf6952db7c0442bd9639440bb90)
cloudabi-0.0.3.crate (1c8b50f8528dd37df7d984e0e4b61bd5)
crc-1.8.1.crate (c07d2bd46a0fb313b00d1241e6024527)
dtoa-0.4.3.crate (7df898854fe0cffd2e7ea284aff9f3df)
hyper-0.11.27.crate (58ca40fb06a940f8f1063d5ea191a260)
memoffset-0.2.1.crate (43452a6296aea71bef32661bee169d21)
net2-0.2.33.crate (2ab09fa67b2a6b3b33eb15d8f23814ec)
scoped-tls-0.1.2.crate (aa66bbfd8cd16850fc54f0de89a79ac2)
tempdir-0.3.7.crate (918b2d65f7489e154483e3d6e54118a0)
textwrap-0.10.0.crate (63268e3f02616082705227f0a58fed87)
tokio-core-0.1.17.crate (2ad4c44824b070c8d09e5648a8f280b9)
try-lock-0.1.0.crate (4862b7532087212f286b9a852c2a7e01)
uuid-0.6.5.crate (d8d2ae521b4a500432b159744ec3fa41)
want-0.0.4.crate (e37a5fe8c728e9f7fa4e0e56018041e0)
static_assertions-0.2.5.crate (251271dd374eac256e91caeeff11c9bc)
atty-0.2.11.crate (5d7155b7fbc0e234c017f418f0dc9d64)
cgl-0.2.3.crate (c7423534a43c27cdc442119c42084350)
errno-dragonfly-0.1.1.crate (79ebbe1e2546bb4181125af1ccf7a1e5)
errno-0.2.4.crate (24336494a47aa7a99a43c81d57e7e71f)
objc-0.2.5.crate (03c73cb148f51b2591e9affdf0aeca79)
objc_id-0.1.1.crate (fd9aa273ad560dedd00ddcf3dbe808ce)
shared_library-0.1.9.crate (e0a0f1fa737110ffd0b04af8d1062edd)
slab-0.4.1.crate (cecfe213083001cbbb29cb7247576024)
stable_deref_trait-1.1.1.crate (a986c51d8a91f91704da0c440295640d)
x11-dl-2.18.3.crate (65c71ba710824feabcdbc340aa9dbebe)
libc-0.2.43.crate (5524b53de0aad9352ca0d4d899f87046)
rand-0.4.3.crate (b8e402de21805717cdaa0c2f122a2a26)
thread_local-0.3.6.crate (baaa166f66e90e94b76b7418afd5df90)
bitflags-1.0.4.crate (e5767560aad375059c975285c07022c0)
crossbeam-utils-0.5.0.crate (d447a68c467150d94b4e63c55d23f179)
parking_lot-0.6.4.crate (cfc2fa00b6829d7e27c3c81c669e5fed)
pkg-config-0.3.14.crate (87a9d36f5ebe5eae0c3e8d69d58752e1)
rand-0.5.5.crate (47bbc871bdfc0b6c2213c1b60890fe92)
smallvec-0.6.5.crate (9f481a2e33bc27a6be63ab49b6811ae6)
winapi-util-0.1.1.crate (e003af62de1097ee482635cff7bdf6ca)
wincolor-1.0.1.crate (2f9f840bd479751f715a8f530976b6bf)
arraydeque-0.4.3.crate (de8248362b2a750327097290599be566)
base64-0.9.3.crate (496ce53f8d4d95bf19e48bb2f31e4a7e)
bytes-0.4.10.crate (a14c99757ab46089fe051c8c037a7188)
cc-1.0.25.crate (47b86728f2d479bd97148b8da4497027)
env_logger-0.5.13.crate (3986bd8fb612a68cf2b3c6fd81464457)
inotify-sys-0.1.3.crate (50929c2de8a472031f43c9fc371f2111)
inotify-0.6.1.crate (66dc0bb75af270eaae7297cab2268102)
itoa-0.4.3.crate (7bebca3c6217218fb42f89544d1499db)
lazycell-1.2.0.crate (5ecb5e7d9fe5a836a5eb706db9f299cc)
mio-extras-2.0.5.crate (d239185493ee6c699d6b582eecbf34be)
mio-0.6.16.crate (1950db46cfb941645fd663b5f4ca9047)
notify-4.0.6.crate (ebfbd3fe4eff8e11bdb04ffe02d72a52)
num-traits-0.2.6.crate (cbdebc326641fcab42bc92a113548740)
parking_lot_core-0.3.1.crate (27363360c544fc6f398567e759821bca)
phf-0.7.23.crate (a0edb223b83fc48865e3027b5b5fa93e)
phf_codegen-0.7.23.crate (2d2c5c75bbbf1e5017eb3b3ddd4a2975)
phf_generator-0.7.23.crate (a97444822722348ec68b3b3f1d660280)
phf_shared-0.7.23.crate (48301fc58dd77896e3fe4a37559fa41d)
rustc_version-0.2.3.crate (4d101ab24d14c54937c5f45ece8fad5f)
safemem-0.3.0.crate (c2d7745f520bda4e59b52cb411fa31aa)
siphasher-0.2.3.crate (85e4e64ebc6bd76f1b9ff5be147a918d)
termcolor-1.0.4.crate (6b70927d96d7e02a00964cbd0732dec3)
terminfo-0.6.1.crate (051f9a8b684a784c146a4ab0b79de48e)
vcpkg-0.2.6.crate (e75c0721667b6bc86472ecf7b286d9fc)
vte-0.3.3.crate (9f49c12903d0319936054bf1c128f112)
yaml-rust-0.4.2.crate (12a788ed8a569a3011f52e501ba01225)
backtrace-sys-0.1.24.crate (ba6e371a9a197673d52165be88cc3b64)
hyper-tls-0.1.4.crate (0ec6773f3e0ef894a30feb85a30f4d9a)
idna-0.1.5.crate (89cabfcb37602a7b200b1a9cd660ee2e)
matches-0.1.8.crate (7916dcd738a8fa6a2798754c20d6e146)
mime_guess-2.0.0-alpha.6.crate (e23d7a443ddc88c3c6ad88b4736e6b76)
mio-uds-0.6.7.crate (9bbda7eebf6492e19b5168690e5b1251)
reqwest-0.8.8.crate (6fc469116d889934d49a05b9c0bc68c7)
rustc-demangle-0.1.9.crate (1d805df8d3022cb5bbe233d0a1898261)
serde_urlencoded-0.5.3.crate (6d043f63f5da2b5c42b6e610d4c08a0e)
socket2-0.3.8.crate (cc0c1c50a5cbee9fb944e544e631c975)
tokio-udp-0.1.2.crate (bbe88d247472b1c7f7724be0d50d1590)
freetype-rs-0.19.0.crate (a0a0e08161808758a06e0d7e1e27e532)
freetype-sys-0.7.0.crate (2f3a4829521147ee8994c8b770e8aa94)
servo-fontconfig-sys-4.0.7.crate (2aaa993ba5f5cb24369e21647549188a)
servo-fontconfig-0.4.0.crate (0a1c33ff15279010692af23566070deb)
libflate-0.1.18.crate (49a5f2d3658e04e77ec70a94812f1041)
lzw-0.10.0.crate (7d95c53a33d0c550267b89a19899a6fa)
num-integer-0.1.39.crate (4092ed5c67c6ff1c6a7bcf463bc40a53)
alacritty-0.2.3.tar.gz (c08b8fa3811275cdc74bd384a44a7653)
aho-corasick-0.6.9.crate (d26d000426208c255a95368923467618)
andrew-0.1.4.crate (435230c2a607ce76b87cb6dbd505c1fb)
approx-0.3.0.crate (b8280b57b9b68d4d6800668de12624a4)
argon2rs-0.2.5.crate (e1efb9a37395a38bd80ccfc911d4a6e8)
bindgen-0.33.2.crate (18b867a604c1e8303d01bd107179cffa)
blake2-rfc-0.2.18.crate (027635e453eccbfd0a2b02a440e334a6)
byteorder-1.2.7.crate (dbfdc6d9340b64bdce144b250ef1b7ca)
bzip2-sys-0.1.6.crate (054cd8c2a9b0bf5a56e0e90d55383b0a)
bzip2-0.3.3.crate (e0bf3b40b2d51cb52f40647b368efb50)
cexpr-0.2.3.crate (759bdda054c794e4e553ed446e6ac8ce)
cfg-if-0.1.6.crate (daa64e5a0e1b6d710877be51f27ccd3c)
clang-sys-0.22.0.crate (f203b3252adb458272effbcc3c7dbe6e)
clipboard-win-2.1.2.crate (f370eedaa22b1bed840df3de48c8c7c7)
clipboard-0.4.6.crate (57ef19d6246b0fe318e21beb776bc76d)
cmake-0.1.35.crate (caf5396ed6a6909ff15bc1b66f69fe9e)
cocoa-0.18.4.crate (e64cf567826858b7e0f15478d275da4d)
color_quant-1.0.1.crate (7faf8117463c4b739c6660436a8fbe21)
constant_time_eq-0.1.3.crate (701334c674b3fc3ace74045e3a2fae50)
core-foundation-sys-0.6.2.crate (6a97194aa07f7993298563f012b05a73)
core-foundation-0.6.3.crate (b6dfb52a280e664d2cb4b55d295384a1)
core-graphics-0.17.3.crate (868723b977d47531ecfc00d431362acd)
core-text-13.1.1.crate (ee04ee68a3166f5ae7d219a2dc1ebf2f)
crossbeam-deque-0.2.0.crate (b257e50658bf3a23d905c5ff778fa5fe)
crossbeam-deque-0.6.2.crate (2c5bee825d973ddfce297565c84ede76)
crossbeam-epoch-0.3.1.crate (d6e5f8acee1145e6d15934f8d1f61e3c)
crossbeam-epoch-0.6.1.crate (9e517a46d3b89406e482d208b4c6e0d9)
crossbeam-utils-0.2.2.crate (60ab65d5a410da93a69fb4c668c8b229)
crossbeam-utils-0.6.1.crate (2e12122f476209ee74e3fc02ee84639f)
deflate-0.7.19.crate (386f954916833e36520d464e6df280ca)
dirs-1.0.4.crate (701d24caea00efef86966950d11900da)
dunce-0.1.1.crate (585ebd70650092eceaa5c381f36c15d5)
embed-resource-1.1.4.crate (456474c9f3aa63c247889ee1bf7b4ea0)
encoding_rs-0.8.10.crate (786c0905f4a6bb832c9e0cc840fd32c6)
expat-sys-2.1.6.crate (d318084a7a361875006cd156c19db3dc)
failure-0.1.3.crate (aea67af76e8072168f5346f166f9f573)
failure_derive-0.1.3.crate (3af6cdff911dc3d76b9a5b3c2443d91f)
filetime-0.2.3.crate (a360748f21279a559c2a0135b6a6eb05)
flate2-1.0.4.crate (d7bb1dd1089e319c6b071308e552c39b)
font-loader-0.6.0.crate (cfe8318d6d40ff8d748e7544b0874388)
futures-0.1.25.crate (246d11565784a0e6ccb92715d434c310)
gcc-0.3.55.crate (d024d23a2c7e5dae75422a514daa686f)
gif-0.10.1.crate (b5fc31dab453d4422169ddd04b1d00dd)
gl_generator-0.10.0.crate (e56b98459ae2d7c780638479a17408a9)
gleam-0.6.6.crate (46b13c0a43408bbfc9e00fb41a7213f8)
glutin-0.19.0.crate (456c401290f5c9048bc7261ccfc2d29a)
httparse-1.3.3.crate (919a832a1a1e2ab1d3ef41b044da7726)
image-0.20.1.crate (80bc5ad29325543d370950a49498f51b)
inflate-0.4.3.crate (4894d3a20e9bee4f40d771e34102e9ff)
jpeg-decoder-0.1.15.crate (f044f1455445ddd8d3ad7bdb6d69b224)
khronos_api-3.0.0.crate (8dbb3a6b87a7ebfd1201b3cf5808a2f7)
lazy_static-1.2.0.crate (330c760718d1130f318457fe4725b0dd)
libz-sys-1.0.25.crate (8a79353ba205d0a86f695053dd4d15be)
line_drawing-0.7.0.crate (4e3c46643b83ce53618c9bcd211f111a)
lock_api-0.1.4.crate (e041beab1a34b9c83936c1f34f45b2d4)
log-0.4.6.crate (cc65f96341390c0f60f5216e829486e7)
memchr-2.1.1.crate (316cfef2d10cd9b3484b4161495026d8)
mime-0.3.12.crate (181e44ea1c689dabd80c83cbf8826fd5)
miniz_oxide-0.2.0.crate (0d277ee1008e51854eb0cc88bf59ea56)
miniz_oxide_c_api-0.2.0.crate (abc16775e41a8fa6412fd9d97a8d40ad)
mio-named-pipes-0.1.6.crate (0e68149cff6d0663d9d70dc88a3f124a)
miow-0.3.3.crate (6217ae55f37fa0c9a37595276ead194a)
msdos_time-0.1.6.crate (c24b5fe087abe69f7548a9e6c8789d61)
named_pipe-0.3.0.crate (3ccff603a5f886b5a2ac727c05e83ef5)
nodrop-0.1.13.crate (8a39d8bd95f15af0840d2049f0e78a37)
nom-3.2.1.crate (1ee36ecee72339333335c8dbc5a5f501)
nom-4.1.1.crate (6cbf90988c6463632af31824c34402f3)
num-derive-0.2.3.crate (1cce968b5f6a99e77543b46c3c026f15)
num-iter-0.1.37.crate (154068a7f42fce75e909710e0ae14591)
num-rational-0.2.1.crate (f7b7a4ecf919acf2c802ce47391961b8)
openssl-sys-0.9.39.crate (be3a0b8317f246ba0b1bff8e44082b3c)
ordered-float-0.5.2.crate (7abcd3196e6ba223249892b5bb7a5173)
ordered-float-1.0.1.crate (cc474ae16578e25702808bba7968aea3)
peeking_take_while-0.1.2.crate (7e264bc8f23a45ad680668cb5e57d9fd)
png-0.12.0.crate (540cf2bacbdfedf7408e6499f2bd56ce)
podio-0.1.6.crate (7261ce43635fd9c2a009810db04d6901)
proc-macro2-0.4.23.crate (630a739e24e0fd2d6c17a97b7cf15453)
quote-0.6.10.crate (cff6d0d12e74ebe26535ee9c6668d1cc)
rand_core-0.2.2.crate (58ce576e12cf7111693210bca7edbe76)
rand_core-0.3.0.crate (1ffaad533e741d447655a83a40fe0b66)
rayon-core-1.4.1.crate (690ef3b9334a15b51bca81a889c5d9fb)
rayon-1.0.3.crate (312adefbeab31084c8e418f5820a686d)
redox_users-0.2.0.crate (f91e69d935946bdc258a0ed22dceeaad)
regex-syntax-0.5.6.crate (de7bb5037caf6403d859c56b09fedcd2)
regex-syntax-0.6.3.crate (775e84045c60713fa8ed6e13c44f05a6)
regex-0.2.11.crate (d3652677415c9ed4cae3b602316ff8bd)
regex-1.0.6.crate (7f7bb3d395fa0b2d99db8957e89347f0)
rusttype-0.4.3.crate (a881714716003d7c91024ed857e0c926)
rusttype-0.7.2.crate (ad0fe6b52cb27ae441a282062b48cb5f)
ryu-0.2.7.crate (0977266288190c9d5919d49b0eb1a184)
same-file-1.0.4.crate (6bccc3d52555a67d135ee83a4f7ffade)
schannel-0.1.14.crate (ce762e713513aed0e1f89b92161a4909)
scoped_threadpool-0.1.9.crate (b492e0a70603c3903a44ec5cabd3ba21)
serde-1.0.80.crate (bb98fae2d6cebc95e1f2f22090cf2db5)
serde_derive-1.0.80.crate (7e28008a51955e6178c5dbf3a6e7f053)
serde_json-1.0.33.crate (3d9ef7102215ff1debc9ed412a2cb016)
serde_yaml-0.8.7.crate (91e18d40cf41666e8a9849a421592849)
smithay-client-toolkit-0.4.1.crate (7379dc37657e54eb7f94527985b8b8ce)
stb_truetype-0.2.4.crate (9b72dabb6ae9c1c47d83411ecda78f9e)
syn-0.15.20.crate (3667c8bd11343aa0293c604b99b73785)
synstructure-0.10.1.crate (d155c08de6c18bd55639ffed629894b9)
tiff-0.2.1.crate (b571ad816b2e81ae07f9f8e6a2157c9f)
tokio-codec-0.1.1.crate (c9f237bdbd53c89a9b7a08e00a5dddaa)
tokio-current-thread-0.1.3.crate (1a1422d8f8551d04488d343f4d7adf09)
tokio-executor-0.1.5.crate (f6f58232c5457ad590ad37cf355eb57e)
tokio-fs-0.1.4.crate (6d0c2c682ba6f758a7931922fa7f57fa)
tokio-io-0.1.10.crate (8f6eb32191b6973944ebb493c79b86ad)
tokio-reactor-0.1.6.crate (eb5f8efbb1906c1ef36b290c0f9e71ba)
tokio-tcp-0.1.2.crate (fcfdf0dd94be2e2c267cf991190b1ede)
tokio-threadpool-0.1.8.crate (4100a229d87cedbe6f5e1afe614604b0)
tokio-timer-0.2.7.crate (e48b0cdf016eb0f3c25a6e394abb3ea7)
tokio-uds-0.2.3.crate (611c790e924c1cc68c014e24782f46f6)
tokio-0.1.11.crate (5786d96c4346a308bc8fc4c8cd956b04)
ucd-util-0.1.2.crate (c7cab038d6351de358a8e98f3c861fe2)
unicase-2.2.0.crate (6b10467c87356eadc6b7017857c5b55b)
url-1.7.2.crate (32f0ced8a8881d2c0572b879bf15b91e)
utf8-ranges-1.0.2.crate (9c27232c12abb96c68e10e21f2012639)
utf8parse-0.1.1.crate (3b656a3aebdf60145eb01a1300cd85ca)
version_check-0.1.5.crate (f48add3d6234e8b9829fa5364509f425)
walkdir-2.2.7.crate (446adaad11d5f90ee0621f08552e0ce9)
wayland-client-0.21.4.crate (ebb89f9823a977532990e238113d6819)
wayland-commons-0.21.4.crate (f8876871cf3109c4ce1fe24fe7541e8e)
wayland-protocols-0.21.4.crate (36343cfacf604740d413bc99f92b0f63)
wayland-scanner-0.21.4.crate (a6840df0028ac04a447c3596794b7a96)
wayland-sys-0.21.4.crate (d75e50366ec2d8a95012840323d8c2e5)
which-1.0.5.crate (2d007e6bd4d52c23e864eaa2f9fcbc2f)
widestring-0.2.2.crate (22f4b5a626c3ae1c7b36ff2e30eee1ad)
winapi-0.3.6.crate (40909511b3d0e2dba891f438715808d0)
winit-0.18.0.crate (5442b7076e8374e9fa8964a35ed0aaa3)
winreg-0.4.0.crate (18eb1711b907c34969353a721a0ca533)
x11-clipboard-0.2.2.crate (cc007d1ed803de8e399518daeec6d4cd)
xcb-0.8.2.crate (aa21a0ccffbd119424b5ab3b14a1d753)
xml-rs-0.8.0.crate (9039399ab9632e189ce70d8008011d34)
zip-0.4.2.crate (50b73de2605159fd629475fa86628fd4)
winpty-sys-0.4.3.crate (35dc54bd806e940d9fd1fcdab28a5fc3)

Download SlackBuild:
alacritty.tar.gz
alacritty.tar.gz.asc (FAQ)

(the SlackBuild does not include the source)

Validated for Slackware 14.2

See our HOWTO for instructions on how to use the contents of this repository.

Access to the repository is available via:
ftp git cgit http rsync

© 2006-2019 SlackBuilds.org Project. All rights reserved.
Slackware® is a registered trademark of Patrick Volkerding
Linux® is a registered trademark of Linus Torvalds
Web Design by WebSight Designs |  Managed Hosting by OnyxLight Communications