SlackBuilds Repository

14.2 > System > alacritty (0.3.3)

alacritty - A cross-platform, GPU-accelerated terminal emulator

This requires: python3

Maintained by: Andrew Clemons
Keywords: alacritty,terminal,rust
ChangeLog: alacritty

Homepage:
https://github.com/jwilm/alacritty

Source Downloads:
glob-0.2.11.crate (f8ece52bd2dc2019f8ccc8401d259ecf)
kernel32-sys-0.2.2.crate (9d033cc2daa6924420a4a89e6705773f)
winapi-build-0.1.1.crate (c900e7dbce808ff8ced375077b17a163)
winapi-0.2.8.crate (b44489eb4799c4fabac3fceb48de54f7)
ws2_32-sys-0.2.1.crate (38346bab0933c9eb1e36d22fe4220ba7)
void-1.0.2.crate (689203efc084fc0f1d1f74f5d354ae75)
miow-0.2.1.crate (a82e0b9efe7f6385071c9fd9b3bccfa3)
quote-0.3.15.crate (e4dce2134a2e4ae3bc240f8b09287d8f)
semver-parser-0.7.0.crate (8b4d8c7b6e3a060d365bc1ad650929fa)
unicode-bidi-0.3.4.crate (f403bbb812ce1a2d9270d9159cf9e8d3)
unicode-xid-0.1.0.crate (5aaf04f9a94a6450e3e4963ddd62b92d)
memchr-1.0.2.crate (b961d154bd164250ba7b651a1643db72)
redox_termios-0.1.1.crate (01cb5402c0fd99cebac702b76f2f2669)
android_glue-0.2.3.crate (196a2eb81627baf71f6677a3c669e6ac)
block-0.1.6.crate (ea2d23ceb9f98853a7dffc6c02884464)
malloc_buf-0.0.6.crate (7c81e7a61ec172a229d6fdbc553e883d)
objc-foundation-0.1.1.crate (aecd889de42c8168e1bc97a6f2720d8f)
osmesa-sys-0.1.2.crate (e1e7dd5a92eecf2d6a2430313d5b4de5)
fnv-1.0.6.crate (b0fd8ad50f5e64c71f0daf8af79ca952)
foreign-types-shared-0.1.1.crate (667e86b8b8d96ab4e9605627ce7dcc9a)
foreign-types-0.3.2.crate (78c898fdaa3968e23904bf8538c4a271)
percent-encoding-1.0.1.crate (8a5fc6ba84f3ac8a7e43ecb99322866c)
fuchsia-zircon-sys-0.3.3.crate (54cfab480b7a5f7302eadf44129d3f4b)
fuchsia-zircon-0.3.3.crate (dd7c80c2d04d2e9ceba82826cf69764d)
iovec-0.1.2.crate (e3c41d159635384c1fcacb375d490ec1)
winapi-i686-pc-windows-gnu-0.4.0.crate (db96b50050277bf05a3c68534bbb9586)
winapi-x86_64-pc-windows-gnu-0.4.0.crate (09de9d01e7331ff3da11f58be8bef0df)
ansi_term-0.11.0.crate (294a49d3c53865fa7ac5d0ce2f5d5735)
openssl-probe-0.1.2.crate (0fb8f799f959c69991d54556c5457068)
scopeguard-0.3.3.crate (500e5bb7d9b5a8882e2e961012391a58)
semver-0.9.0.crate (64111c20b69aa1532fb66b70c4660b55)
dlib-0.4.1.crate (1886bdaca29d3af3cc1178fe96dc3876)
quick-error-1.2.2.crate (4563373184ff931ec276dc1a659d52d2)
unicode-width-0.1.5.crate (d7c493ca4f84a7d50b53646421a37487)
vec_map-0.8.1.crate (0eedbc32447f40b3045d6de3910b5415)
adler32-1.0.3.crate (94e5e4da83397101dcac50eba7f31787)
cloudabi-0.0.3.crate (1c8b50f8528dd37df7d984e0e4b61bd5)
memoffset-0.2.1.crate (43452a6296aea71bef32661bee169d21)
net2-0.2.33.crate (2ab09fa67b2a6b3b33eb15d8f23814ec)
winreg-0.5.1.crate (d9c86ac3f5060d384d3a4c3f99fdadeb)
atty-0.2.11.crate (5d7155b7fbc0e234c017f418f0dc9d64)
cgl-0.2.3.crate (c7423534a43c27cdc442119c42084350)
errno-dragonfly-0.1.1.crate (79ebbe1e2546bb4181125af1ccf7a1e5)
errno-0.2.4.crate (24336494a47aa7a99a43c81d57e7e71f)
objc_id-0.1.1.crate (fd9aa273ad560dedd00ddcf3dbe808ce)
shared_library-0.1.9.crate (e0a0f1fa737110ffd0b04af8d1062edd)
stable_deref_trait-1.1.1.crate (a986c51d8a91f91704da0c440295640d)
x11-dl-2.18.3.crate (65c71ba710824feabcdbc340aa9dbebe)
thread_local-0.3.6.crate (baaa166f66e90e94b76b7418afd5df90)
pkg-config-0.3.14.crate (87a9d36f5ebe5eae0c3e8d69d58752e1)
wincolor-1.0.1.crate (2f9f840bd479751f715a8f530976b6bf)
env_logger-0.5.13.crate (3986bd8fb612a68cf2b3c6fd81464457)
inotify-sys-0.1.3.crate (50929c2de8a472031f43c9fc371f2111)
inotify-0.6.1.crate (66dc0bb75af270eaae7297cab2268102)
mio-extras-2.0.5.crate (d239185493ee6c699d6b582eecbf34be)
rustc_version-0.2.3.crate (4d101ab24d14c54937c5f45ece8fad5f)
siphasher-0.2.3.crate (85e4e64ebc6bd76f1b9ff5be147a918d)
terminfo-0.6.1.crate (051f9a8b684a784c146a4ab0b79de48e)
vcpkg-0.2.6.crate (e75c0721667b6bc86472ecf7b286d9fc)
vte-0.3.3.crate (9f49c12903d0319936054bf1c128f112)
idna-0.1.5.crate (89cabfcb37602a7b200b1a9cd660ee2e)
matches-0.1.8.crate (7916dcd738a8fa6a2798754c20d6e146)
mio-uds-0.6.7.crate (9bbda7eebf6492e19b5168690e5b1251)
servo-fontconfig-sys-4.0.7.crate (2aaa993ba5f5cb24369e21647549188a)
servo-fontconfig-0.4.0.crate (0a1c33ff15279010692af23566070deb)
lzw-0.10.0.crate (7d95c53a33d0c550267b89a19899a6fa)
argon2rs-0.2.5.crate (e1efb9a37395a38bd80ccfc911d4a6e8)
bindgen-0.33.2.crate (18b867a604c1e8303d01bd107179cffa)
blake2-rfc-0.2.18.crate (027635e453eccbfd0a2b02a440e334a6)
bzip2-0.3.3.crate (e0bf3b40b2d51cb52f40647b368efb50)
cexpr-0.2.3.crate (759bdda054c794e4e553ed446e6ac8ce)
clang-sys-0.22.0.crate (f203b3252adb458272effbcc3c7dbe6e)
cocoa-0.18.4.crate (e64cf567826858b7e0f15478d275da4d)
color_quant-1.0.1.crate (7faf8117463c4b739c6660436a8fbe21)
constant_time_eq-0.1.3.crate (701334c674b3fc3ace74045e3a2fae50)
core-foundation-sys-0.6.2.crate (6a97194aa07f7993298563f012b05a73)
core-graphics-0.17.3.crate (868723b977d47531ecfc00d431362acd)
deflate-0.7.19.crate (386f954916833e36520d464e6df280ca)
expat-sys-2.1.6.crate (d318084a7a361875006cd156c19db3dc)
gcc-0.3.55.crate (d024d23a2c7e5dae75422a514daa686f)
jpeg-decoder-0.1.15.crate (f044f1455445ddd8d3ad7bdb6d69b224)
libz-sys-1.0.25.crate (8a79353ba205d0a86f695053dd4d15be)
line_drawing-0.7.0.crate (4e3c46643b83ce53618c9bcd211f111a)
log-0.4.6.crate (cc65f96341390c0f60f5216e829486e7)
mio-named-pipes-0.1.6.crate (0e68149cff6d0663d9d70dc88a3f124a)
miow-0.3.3.crate (6217ae55f37fa0c9a37595276ead194a)
named_pipe-0.3.0.crate (3ccff603a5f886b5a2ac727c05e83ef5)
nodrop-0.1.13.crate (8a39d8bd95f15af0840d2049f0e78a37)
nom-3.2.1.crate (1ee36ecee72339333335c8dbc5a5f501)
peeking_take_while-0.1.2.crate (7e264bc8f23a45ad680668cb5e57d9fd)
podio-0.1.6.crate (7261ce43635fd9c2a009810db04d6901)
regex-syntax-0.5.6.crate (de7bb5037caf6403d859c56b09fedcd2)
regex-0.2.11.crate (d3652677415c9ed4cae3b602316ff8bd)
same-file-1.0.4.crate (6bccc3d52555a67d135ee83a4f7ffade)
scoped_threadpool-0.1.9.crate (b492e0a70603c3903a44ec5cabd3ba21)
url-1.7.2.crate (32f0ced8a8881d2c0572b879bf15b91e)
utf8parse-0.1.1.crate (3b656a3aebdf60145eb01a1300cd85ca)
version_check-0.1.5.crate (f48add3d6234e8b9829fa5364509f425)
which-1.0.5.crate (2d007e6bd4d52c23e864eaa2f9fcbc2f)
xcb-0.8.2.crate (aa21a0ccffbd119424b5ab3b14a1d753)
xml-rs-0.8.0.crate (9039399ab9632e189ce70d8008011d34)
winpty-sys-0.4.3.crate (35dc54bd806e940d9fd1fcdab28a5fc3)
lock_api-0.1.5.crate (ac6a4d0d3c5cd5718800d285c2da55c5)
rand_hc-0.1.0.crate (28b1e6d15e1ba8cf3a2e953ce7fcd3de)
rand_isaac-0.1.1.crate (74b15f1928431937f14ed91fdc12b542)
ucd-util-0.1.3.crate (d34a9f507f3ecf7d93c07deb74f1cd7c)
aho-corasick-0.7.3.crate (cb23a78f4c35abcb2d8d1394645674fe)
arrayvec-0.4.10.crate (46a048c0b8b765bcbdc131e166410510)
backtrace-sys-0.1.28.crate (b94bcb41f342404852b7d763700fb6fe)
base64-0.10.1.crate (9ed1fef898024a6aaf3e3878cd83c103)
clap-2.33.0.crate (135f6d6306e50606f0475ada50c33ce2)
core-foundation-0.6.4.crate (ee7b2dc49246abc5b91ed9feccbde82f)
crc32fast-1.2.0.crate (3c153e21729b743f5127dec47670de17)
crossbeam-epoch-0.7.1.crate (d01af9a3605a069d945a0dd3fcaa2313)
crossbeam-queue-0.1.2.crate (7c90c5d981a715d9863d6bfcc984d6ed)
crossbeam-utils-0.6.5.crate (7b9ff702e267c8908dd0cbf0ba018715)
dirs-1.0.5.crate (f9f233221c0202b616d6957925c41ac8)
dtoa-0.4.4.crate (b5c83d38a90566cce432ca48643d1f1f)
failure-0.1.5.crate (6d780ab18da07be9ed423e7edfbcfd7e)
failure_derive-0.1.5.crate (e8e663e88ee02ec47cfb984382cb62ae)
fuchsia-cprng-0.1.1.crate (27260b46db6b9ac40318143d70a80ba3)
itoa-0.4.4.crate (a5143958be2dfd4f34d4634973c12da2)
lazy_static-1.3.0.crate (1c9fee8f180b6f3402849983a45bbd6d)
lazycell-1.2.1.crate (09c2a456bd4064675a0c53ca70f5eea1)
memchr-2.2.0.crate (514a89ff59a9bf0671d7db4812725459)
native-tls-0.2.3.crate (13bbe3e6bc0cf7e6e5e877d7c2587ab4)
numtoa-0.1.0.crate (bbda7e9c572f651774dfdb0006b9f085)
owning_ref-0.4.0.crate (992a7f71deab703f19c419d3a4303b55)
parking_lot-0.7.1.crate (e0493a4c121cded246f611c435dce2b7)
parking_lot_core-0.4.0.crate (f59fef46e6ebc8bfcca5bd8c05e23089)
phf-0.7.24.crate (b8db92fd9b5ab0acb0e107e2663e29ce)
phf_codegen-0.7.24.crate (208dec586f410e1e0f73922920496c17)
phf_generator-0.7.24.crate (c9b8a4037f18a98c6c48e91ad0337aad)
phf_shared-0.7.24.crate (9f78b722429cc2f34dfab91ba302cae6)
quote-0.6.12.crate (54694fe2ab822610b6ee4ccc048752eb)
rand-0.6.5.crate (793627c8c18012ad77cb3e81fa4c2195)
rand_chacha-0.1.1.crate (3ab5a79607a4d260bf61cd99dc82ab05)
rand_core-0.3.1.crate (8cab41822d03dfa674870315308fa392)
rand_core-0.4.0.crate (7058895bdca83bbda052d66b087f902e)
rand_jitter-0.1.4.crate (2255d3d9a603e177985602a7df1c5bbc)
rand_os-0.1.3.crate (5acfdc8656212bce8df1bcc43db34c3d)
rand_pcg-0.1.2.crate (f9e08a49715c401602243230b28d86f0)
rand_xorshift-0.1.1.crate (7826deb76941fc36c2391951bd65ba47)
rdrand-0.4.0.crate (c8d655d206cbe48b84a22544d6fc6d15)
redox_syscall-0.1.54.crate (14fab6ea3c2c94779d3c50dd2dffd10e)
redox_users-0.3.0.crate (d5a91ba6d74914190df5b355f891d6b1)
ryu-0.2.8.crate (7d4f84f72195bbdddcf9dc0d8e78e21d)
schannel-0.1.15.crate (ca86bd23ecb6fed99d42f56646cbb23c)
security-framework-sys-0.3.1.crate (3ef5c635367a7b730e87f4630a165396)
security-framework-0.3.1.crate (0866d83901a03ba059b6bf926d1b0e5d)
serde_json-1.0.39.crate (499034935525a3fe9e30152ce1577967)
slab-0.4.2.crate (c7bfa89e6da163f1474bb3787987bb12)
socket2-0.3.9.crate (f8940031ec32d380377b08b094eb0e8b)
strsim-0.8.0.crate (781d4ccf5d04c98fa02af207a9639249)
textwrap-0.11.0.crate (a8de006fe0c7e373c560dd51599287a8)
time-0.1.42.crate (3d311d2cedf2d3d7b11b32baf470b178)
unicase-2.4.0.crate (efe755cdb3d22d67bcc79ec27f020cf4)
unicode-normalization-0.1.8.crate (60eec117e8efaa29b898e43319da2b05)
winapi-util-0.1.2.crate (4724370f3179d1ab61f3fd8fa60a2368)
winapi-0.3.7.crate (38569b37293d94fc57b6e1449a1c38aa)
nom-4.2.3.crate (92bcd45a654d9e24c86f3465c6387c47)
alacritty-0.3.3.tar.gz (0c1e3e18b1aeaa286b988a30666497e1)
aho-corasick-0.6.10.crate (5e41b84ab6486427a9de0aaa8414cfe6)
andrew-0.2.1.crate (6cceeb8df4bc23fa37bfcd31dfa3277d)
approx-0.3.2.crate (711b149cf4767597fc265983750f4da3)
arc-swap-0.3.11.crate (ec73dcad9c7833b70e14a9da2e5da81d)
autocfg-0.1.4.crate (3664ceb4b5c686f1adabe1f57931c425)
backtrace-0.3.30.crate (cd634d501d88cc342424ce2ced0d634b)
bitflags-1.1.0.crate (b06fb4397c2a873a4034136154da23c8)
byteorder-1.3.2.crate (85562346cef4a44a32cc1fadcdd06b50)
bzip2-sys-0.1.7.crate (43c46e86e471f6a4e7bdaea0d6505c27)
cc-1.0.37.crate (8ab6d9b27c886c7c96858a2c71741164)
cfg-if-0.1.9.crate (63d698a8b3fb9512be9744135d9eda89)
clipboard-win-2.2.0.crate (eb6e4217d79aefec36a4d1068b4ae278)
cmake-0.1.40.crate (4d763fb41f7957ff7615553ae57ba8b2)
core-text-13.2.0.crate (357c7d43455265105824c56b6a0476d2)
crossbeam-channel-0.3.8.crate (76a551a94205546800857c329ac20bf5)
crossbeam-deque-0.6.3.crate (4cae42fb57b3567007308d7ade16a628)
derivative-1.0.2.crate (099f3b0e4a69b2c3cb590da02eca01ac)
downcast-rs-1.0.4.crate (de5f9ef892bd0784eb269a60d6cfb2da)
dunce-1.0.0.crate (1c789384eb241637bff244ef52fedae5)
dwrote-0.9.0.crate (a227f79f30fea6e06777524ce2602f18)
either-1.5.2.crate (abb97af4431fad67b1efe8da1a620aca)
embed-resource-1.2.0.crate (6d75ea5fbd4859dc22c45be9d2c75e31)
env_logger-0.6.1.crate (a52ad1aa4f05f96817c8c8e66deebf29)
euclid-0.19.9.crate (8329e48da50d8b65a032a680f2323a2b)
euclid_macros-0.1.0.crate (7514d58ed1f772598ac209e8fbc48fc2)
filetime-0.2.5.crate (cc8fc424b76adad82cf175c5fa836159)
foreign-types-macros-0.1.0.crate (4936c8c0a623d3a865948345c3bdc6e2)
foreign-types-shared-0.2.0.crate (d73dd912043cd89845d6e137250b6069)
foreign-types-0.4.0.crate (229c7522d38854c9508cba0c10463d84)
freetype-rs-0.19.1.crate (69e372361dc4cd4060c2ee5327bf0148)
freetype-sys-0.7.1.crate (3082906ed23225bc8ee4e2585c4254cf)
fsevent-sys-2.0.1.crate (7c292ae288fae4b3dd8f4871f7ec54e9)
fsevent-0.4.0.crate (49c7c8d8dff092a63277ed8d8a3b383b)
gif-0.10.2.crate (35b2358ce27320434f7e9ce272f437b4)
gl_generator-0.11.0.crate (61af0a81b544ec9cbd86f349bad3b705)
gleam-0.6.17.crate (1f531d19a917456acae63e778a7ebfa3)
glutin-0.21.0.crate (05a4d494bcfdc0348023616f10a0c169)
glutin_egl_sys-0.1.3.crate (5672de82d0bd2c6e3502b0bf916146a6)
glutin_emscripten_sys-0.1.0.crate (758b7c1f511a2b578c0ed79c1f197e99)
glutin_gles2_sys-0.1.3.crate (e0a513526c8896fbdca49c5d805d4a35)
glutin_glx_sys-0.1.5.crate (5b21e1f0d584fa3448ae0236d48a1106)
glutin_wgl_sys-0.1.3.crate (a6c0334d34f420b865c0393ad79eb85c)
http_req-0.5.0.crate (2b43e792b7a0e48597593e11d37956c8)
humantime-1.2.0.crate (4583a67acf00a437e5cd27857210a526)
image-0.21.2.crate (006bc2d89baf267747228363797d9c30)
inflate-0.4.5.crate (8ece65b4db64f81379cbd293e2f04d39)
khronos_api-3.1.0.crate (8bc92e2d422193be1d498146e34a0b85)
libc-0.2.58.crate (0c5dc0c601d5590f3ec6da338abc7892)
libflate-0.1.23.crate (8d2feeed8413012876e9a7e2693913f5)
libloading-0.5.1.crate (63e3a6b5ab75568a510b8cc43275516f)
linked-hash-map-0.5.2.crate (7442f011dffa49333c3c49eed18209a1)
memmap-0.7.0.crate (bdb38691302aeb63500e053919f5f0f7)
mio-anonymous-pipes-0.1.0.crate (eb7a07c42356ca50832d5a7ca0e738d3)
mio-0.6.19.crate (d1bd78063d761e41baf99ca63a8237aa)
nix-0.14.1.crate (0cddb62b3dcfb814b4e0b9441c5c1a18)
notify-4.0.12.crate (576e22400ee2d022f29c2601f195761e)
num-derive-0.2.5.crate (454c083d76bb77b896f229d1c25efd15)
num-integer-0.1.41.crate (a09680cc667e663b1b19320b8614166b)
num-iter-0.1.39.crate (3f8e3010da14cb08648783296e2b172a)
num-rational-0.2.2.crate (dae789d1958abac54ffdd3a73ee54fff)
num-traits-0.2.8.crate (c802dfc397819893a4b50e37aac5fa38)
num_cpus-1.10.1.crate (e8eef33ab80bc4d918213a28886d88db)
objc-0.2.6.crate (99a6a9be1be275c72126e9474e1973fa)
openssl-sys-0.9.47.crate (e9841fe3647cb717ba37bd36d17eee22)
openssl-0.10.23.crate (0d3a44e7e7782867e657f119e5fd0751)
ordered-float-1.0.2.crate (1d457c63e43a46ed899f3c644ffb2d92)
png-0.14.1.crate (6f0ea9e00157e4fb8b77a4c468745968)
proc-macro2-0.4.30.crate (020c7d0be083642e24a1499122793006)
rayon-core-1.5.0.crate (b2d345671d53275030f8a2195bb54e6c)
rayon-1.1.0.crate (7fe8eb12db2c069b8902b57608fee859)
regex-syntax-0.6.7.crate (2c8aefb686a9e9fe7de0cb49641a93bf)
regex-1.1.7.crate (b54a0e2463e7e0fb2dfdcb5d14f9e3e8)
remove_dir_all-0.5.2.crate (526f5ebac8d794185afbc71959c5c968)
rustc-demangle-0.1.15.crate (0e1337ce36a0524b79c563ff5d5d55a0)
rustc_tools_util-0.2.0.crate (675704441633e4a46e05d0dec5671a70)
rusttype-0.7.7.crate (9495d5a14ac751d6e9fce9d1365bef2a)
serde-1.0.92.crate (139b53176d233a23a1e15cffbe572ff8)
serde_derive-1.0.92.crate (0497165afc09536175b4de3d34b0bdb5)
serde_yaml-0.8.9.crate (afe9fc29477e734b6659bf1a0f6eed1a)
signal-hook-registry-1.0.1.crate (0d35570b33776ab2873b8755987d52f0)
signal-hook-0.1.9.crate (62913042ad8b4c0c5e28a31149f850bf)
smallvec-0.6.10.crate (3ac52ba7f73e0cd8e00f60d16ff45514)
smithay-client-toolkit-0.4.6.crate (9e3e8bdc88d464f09a91ed2f3a846135)
smithay-client-toolkit-0.6.2.crate (bd1c86f58ed7a3c8e7df1c30fea5dbef)
smithay-clipboard-0.3.3.crate (aba44e01d79201aae0411bfa585469e7)
spsc-buffer-0.1.1.crate (557d2ae2d0ba91790dfa7b2a894807e8)
static_assertions-0.3.3.crate (40e4dd995bedecf33061a2261bb16fd3)
stb_truetype-0.2.6.crate (375d34988f445cb9a9f7f1100e6b55c2)
syn-0.15.36.crate (43a04c8941705f2248c62841892631be)
synstructure-0.10.2.crate (5a48d337526e8242824526547370549b)
tempfile-3.0.8.crate (85703ae5de861e4eb47f74fafca6a7be)
termcolor-1.0.5.crate (4df756b9ab1b163e13a390b204b3d092)
termion-1.5.3.crate (ab9746687f0c2a9b8270bb4ed1ea0306)
tiff-0.2.2.crate (f1edd49410255effa61359d30c9ce5fe)
utf8-ranges-1.0.3.crate (f8a47b6fe6c71c2fd9908dae88f94347)
vswhom-sys-0.1.0.crate (6fe13b4122d83cd239b61466ede3198c)
vswhom-0.1.0.crate (32222c3df2805eabcfe92432db2aee8f)
walkdir-2.2.8.crate (4ed944c2f68d75e58ac06508506b6d93)
wayland-client-0.21.13.crate (de799253b8652e46cec72a7758a6085b)
wayland-client-0.23.5.crate (7be5a2215ac3986bada28d4ccc507493)
wayland-commons-0.21.13.crate (71879bfa56c9dac9c3eca0d7d90058a4)
wayland-commons-0.23.5.crate (9fc85ffd5936eace50827d3b590f694f)
wayland-protocols-0.21.13.crate (7467a7f88ab3ca5f94d048d9737c824c)
wayland-protocols-0.23.5.crate (72d14cc739ee18887d3868bcc8c3b5ca)
wayland-scanner-0.21.13.crate (00003a4613ca60c5df2df4b2d9748524)
wayland-scanner-0.23.5.crate (e3ffa289da472afbb6a5617cb167fadb)
wayland-sys-0.21.13.crate (9fd3c9dbdf06eb833ef876a62db982d6)
wayland-sys-0.23.5.crate (342af756bc2b863a8984debc25883cc4)
widestring-0.4.0.crate (85a67f6f40cf2df6e1f12791a2b1cf9a)
winit-0.19.1.crate (7ef28b3568806be8d1bd0ac841cecc16)
x11-clipboard-0.3.2.crate (de3533ffd04f40669651c646bef3ad88)
xdg-2.2.0.crate (1628d3f26e3f952d8c43973ade1f2dad)
yaml-rust-0.4.3.crate (0541629539c6bf2359a81746df61d841)
zip-0.5.2.crate (3e408e8700abf85f83c4e0ec6afe3172)

Download SlackBuild:
alacritty.tar.gz
alacritty.tar.gz.asc (FAQ)

(the SlackBuild does not include the source)

Validated for Slackware 14.2

See our HOWTO for instructions on how to use the contents of this repository.

Access to the repository is available via:
ftp git cgit http rsync

© 2006-2019 SlackBuilds.org Project. All rights reserved.
Slackware® is a registered trademark of Patrick Volkerding
Linux® is a registered trademark of Linus Torvalds
Web Design by WebSight Designs |  Managed Hosting by OnyxLight Communications